finnpro2000

finnpro2000

Historiska självförståelser

Dagens Nyheter skriver på ledarsidan (DN 2007-08-24) att Sverige och Finland ”ligger i startgro­parna för att fira skilsmässan 1809. Ett utmärkt tillfälle för båda länder att både bredda och fördjupa sin historiska självförståelse.” 
600 år av gemensam historia före 1809, skriver DN. Då landar vi i året 1209, när svear höll på att ockupera Egentliga Finland, dvs. Åbotrakten. Satakunda och Vakka-Finland, vilka bildar kärnområ­det i Kaland-Kainuu-Kvenland, hade redan införlivats i sjökungariket Suethiod. 

Svearnas huvudstad Sigtuna brändes och ärkebiskopen dödades år 1187. Forskare menar att ut­övare kan ha varit est-finska stammar, eller en bredare koalition som ville hämnas för svears in­trång på deras marker. Birka plundrades flera gånger från ca 965, och försvann runt år 1000. Plund­ringståg skedde historiskt åt alla håll och i olika allianser och förbund.  

Den viktigaste aspekten med korståg var självfallet den ekonomiska, som i de flesta europeiska krig. Det är belagt att när svear trängde sig in i Finland på 1200-talet, fanns i Finland redan ka­tolska kyrkan under påvens beskydd. Kristendom hade funnits i Finland redan länge, bland kustbefolk­ningen åtminstone från 800-talet. Sverige alltså anföll ett kristet land. Myten om kors­tåg är senare propaganda som Weibull redan på 1910-talet bevisade. 

Ny epok

1200-talet utgör början till en ny epok i Norden. Bakgrunden låg i konkurrensen med Danmark och Tyska orden. Alla de innehade områden, dels i olika skeden, dels parallellt ända in på 1600-talet, och även Novgorod-Ryssland och Polen-Litauen hade intresse för området.  

Pionjärer i norr var samer, kvener och ”ryssar”

Kareler, ofta kallade ”ryssar” av övriga finska stammar, blev döpta till Romas tro av Novgorod, och utvecklade sitt handelsvälde under 800-1100 -talen djupt in i Norden i samarbete med Novgo­rod. På 1100-talet ser vi en överenskommelse, enligt vilken "de tio älvarnas land", dvs. Österbotten norr om Pyhäjoki ända till Bygdeå, överläts som operationsområde åt karelska handels­män. Kareler lyckas därmed etablera sig i kveners gamla erämarker runt Bottenviken el­ler Kvenhavet. Vid den tiden hade kareler sin mest framträdande expansionsperiod. Tidens ryska krönikor tecknar samtliga laxrika floder från Siikajoki i söder till Kalixälven i norr som tillhö­rande Novgorod.  

Bygdestenen tecknades som gräns mellan Sverige och Novgorod vid Nöteborgs fred 1323. Det har bevisats att den svenska versionen av fredstraktaten är en skiss som ledde till en förfalskning; svenskarna påstådde att gränsen skulle dragits till ’havet i norr’, vilket de menade var Ishavet.  

Ryssarna gjorde flera försök att återta kontroll över sina legitima områden i Bottnen, som Sve­rige med nyvaknat intresse sökte genom kolonisation införliva med riket. År 1501 krävde rys­sarna tillbaka sina "flumina chain" eller Kvenlands floder. I ryska källor är Kainuu-Kvenland Norrbot­ten, vilket varit en del av Novgorod, och vilket som Moskva-Ryssland av gammal hävd nu krävde tillbaka. Novgorod och dess arvtagare storfurstendömet Moskva gjorde anspråk på överhög­heten i Bottnen ända till freden i Täyssinä 1595 med åberopande av gammal hävd.  

Om selektiv självförståelse

Bygdestenen står inte på några svenska kartor, och nämns inte heller i traktens turistbroschyrer. Däremot dyrkas flera kultplatser om senare bataljer mellan Sverige och Ryssland i trakterna Täf­teå, Ratan. Trots det står Bygdestenen mäktig kvar var senaste istiden den deponerade. Enda skyl­ten är hemmagjord av paret som bor sin sommarstuga i skuggan av jättekastet. Klättra upp på blocket och beskåda historisk landskap. Jättekastet var landmärket var man samlades för möten och för handel. Hit kom ”ryssar” att idka handel med kvener. Bygdestenen också skrevs som gräns­märket mellan Sverige och Novgorod vid Nöteborgs fred år 1323.   

Att Sverige vill glömma bort Bygdestenen kan förklaras med nationalistisk historieskrivning som tecknar svenskar som pionjärer och nybyggare i Norra Bottnen, fast kvener och även ryssar var där långt före svenskar. Idag är Bygdestenen utan något skydd.  

Djingis khan räddar Norden från att bli ryskt

Novgorod-Rysslands maktställning i Norden försvagas på 1200-talet. Bakgrunden är Djingis khan (död 1227) angrepp mot Ryssland. När Ryssland kämpade för överlevnad mot mongolernas oövervinnerliga härd, passade grannarna på att anfalla västerifrån.  

Djingis khans sonson Batu och hans Gyllene Horden besegrade alla européernas arméer. Batu och hans general Subutai planerade för en sista nådastöt på Tysk-romerska riket, när invasionen plötsligt blåstes av; storkhanen Ögedei var död (1241), Batu och Subutai måste hem. Europa var räddad från mongolerna, och Norden var räddad från ryssarna.  

Ryssland var starkt försvagad och kunde inte längre ge sina kareler understöd. Vi kan lugnt konsta­tera att mongolerna åtminstone till en del bidrog till att ryska inflytandet i Norden mins­kade kraftigt.  

Skilsmässan 1809

, skriver DN. När ”Sverige” och ”Finland” (dessa länder existerade inte då) förenades var det inte av kärlek utan påtvunget på finska stammar, en våldtäkt. Svear började skriva Finlands histo­ria, vilket än idag Finlands skolväsen matar sina undersåtar med. Daner och tyskar delade Karjalas moar i Baltikum och Novgorod-Moskva döpte finska östliga stammar i Romas tro.  

In på 1800-talet hade Sverige nästan lyckats med att utrota finska folkets identitet och språk i kungari­ket. ”Varför överger Du oss, Gustav, vi som alltid varit goda svenskar”, skriver detta arma folk till sin kung 1809.  

1809 var ryssarna åter till sina gamla jaktmarker i Västerbotten, och marscherade in i Stockholm. Napoleon emellertid hindrade Ryssland att lägga vantarna på det militärt besegrade Sverige. Det sägs att ingen önskade år 1809 att riket skulle klyvas, men ingen frågade de heller. Det var Alexan­der I och Napoleon som bestämde det. Alexander I införlivade Finland i sitt imperium. Napoleon lyckades övertala sin general att ta Sverige, en post som många vägrade. Generalen var en Bernadotte från Lyon, och utmärkt sig på Napoleons Europaturnéer, vilka enligt historiker inte alls blir efter Adolfs hjältedåd 1938-45. 

Till Finland var föreningen till ryska imperiet räddningen i elfte timmen. Tiden efter 1809 var i själva verket en period av fred och av stark ekonomisk utveckling när även befolkningstillväxten var stark. Det flödar av idéer och innovationer från Petersburg, och huvudstaden erbjöd gott om arbetstillfällen. Storfurstendömets ledande klass lärde sig tänka internationellt och fundera frågor om makt och lag. Petersburg var en sann metropol som förmedlade inte bara rysk, utan också fransk och tysk kultur.  

Enligt europeisk modell upptäcker man en forntida identitet, Kalevala-Suomi, som man börjar bygga en nation på. Finlands (svenskspråkiga) elit förenas för Finlands och finskans sak: vi är inte svenskar, vi vill inte bli ryssar, låt oss vara finnar.  

Om falsk självförståelse

Man vet inte vart man skall, om man inte vet var man kommer ifrån, heter det. Folk lever än idag i legender som uppfanns i 1800-talets nationalistiska anda. Rasbiologiska institutet bytte 1956 namn till Institutionen för medicinsk genetik, och vikingamyten frodas. Folk känner dåligt till att migrationsteorin, dvs. att finska stammar flyttat österifrån, har för länge sedan ersatts med kontinui­tetsteorin, dvs. att urfinska folk har i 9000 år, sedan inlandsisens senaste retirering, kolonise­rat Norra Europa, och är dess ursprungsfolk jämte samer. Bara en liten del har lyckats bevara sitt ursprungliga språk, finskan. Som modern forskning påvisar, har de bevarat sina gener. Du kan byta ditt språk och din kultur men inte dina gener. 

Slutet gott, allting gott?

Skilsmässor brukar man inte öppet fira, vilket DN nu vill göra. Varför firar vi inte vad DN kallar "föreningen" 600 år tidigare? Kanske att äktenskapet inte var av kärlek utan av tvång. Geopolitik dikterade även skilsmässan. 

Kamrat Lenin skänkte Finland självständighet år 1917 i Petersburg, finska politruker sålde Fin­land till EU i Bryssel år 1995. Finland var självständigt i 83 år. Inte mycket att fira där heller.  

Mikael Reuter

Home