finnpro2000

finnpro2000

Visste Du att...

Européer före indoeuropéer

Visste Du att …

 • finsk-ugrer är Europas äldsta folk och urinvånare jämte franko-kalabrier (basker m fl)
 • alla förutom basker och samer av Europas nutida folk är genetiska släktingar
 • av européer står irländare längst ifrån oss genetiskt, medan holländare, svenskar och ester är närmast – närmare än våra språkliga kusiner komer och marer
 • islänningar står genetiskt närmare irländare än norrmän
 • språkvetenskapliga termer (indoeuropé, finsk-ugrisk osv) används inte längre inom vetenskapen när man forskar om människopopulationernas biologiska arv; t ex zigenare är indoeuropéer, och slaver, balter, germaner är inte några genetiska enheter
 • det indoeuropeiska genetiska arvet nämns som västligt fast indoeuropéer är invandrade nomader långt från öster
 • före indoeuropéernas inträngande beskrivs Europa som en fredlig, matriarkalisk kultursfär utan andra vapen än för jakt; efter detta förekommer de första brända och plundrade samhällen, och vapen börjar dyrkas som maktens symboler
 • enligt den grundläggande geopolitiska teorin har ryttarfolken dominerat Europas och Asiens historia; Europa blev ju erövrat av dessa ryttarfolk, vilkas riken står kvar än idag, men dessa erövrare förmådde inte att bevara sina egna traditioner, inte heller att helt anamma den erövrade kulturen; undantaget är Kina, världens äldsta sammanhängande kultur, som inte någon inkräktare mäktade underkuva
 • förhistoriska koloniseringens huvudströmmar till Östersjöfinland är från söder mot norr, och inte från öster mot väster
 • finska folk har bott i närheten av Östersjön åtminstone i 10 000 år
 • germanska språk blev till ca 3500-2800 fvt i Skåne, Danmark och Nordeuropa, och skildes från andra indoeuropeiska språk genom syntesen med element från ursprungsfolkens talade finsk-ugriska språk
 • finskans ord för träl, orja, härstammar från ordet för indoeuropé, arier, aryan, ha´rian
 • megalitmonumentet Stonehenge började byggas 3500 fvt, de första av indoeuropéerna, kelterna, tog sig över Kanalen efter 700 fvt. Vem byggde Stonehenge?

Skandinaver före indoeuropéer

Visste Du att …

 • Skandinaviens urinvånare var finsk-ugriska folk och språket finsk-ugriskt
 • bronstidens finska i Mellansverige (läntinen varhaiskantasuomi) byttes ut mot ett germanskt språk först efter 700 fvt
 • språkgränsen mellan finsk-ugriska och indoeuropeiska urspråk löpte på sjätte årtusendet fvt från Holland till Svarta havet och södra Uralbergen, och började glida mot norr
 • språkbytet och språkgränsens glidning mot norr har inte avstannat utan fortgår; gränsen ligger idag i norra Fennoskandien
 • svearnas korståg till Finland är en på 1300-talet fabulerad myt i syfte att legitimera erövringen av Österlandet, och biskopen Henrik den ’helige’ är en fiktiv figur, dvs svearna anföll ett kristet land i en geopolitisk kamp med Novgorod, Danmark och Tyska Orden
 • den svenskspråkiga befolkningen vid Österbottens kust härstammar från kolonisationen från slutet av 1200-talet, dvs de var erövrare, och inte nybyggare
 • det finns inga belägg på att vikingarna i österled förmedlat någon handel; de fornfynd öster ifrån, som vi finner i den svenska jorden, är blott krigsbyten och rövargods
 • senaste forskning menar att svenska vikingar var ryssar, ty det finns gott om fornfynd i Novgorod (Holmgård), som visar typiska "vikinga"-drag och dessa fynd är till antal fler och äldre än de svenska, vilket klart tyder på att svenska vikingars urhem låg öster om Östersjön
 • svenska kungens titel ’Vendernas konung’ (Rex Vandalorum) syftade till finnarna
 • vendernas, väinäläfolkets, nationella symbol var draken
 • venderna kallade sina skepp i enlighet med sin symbol för uisko, draken
 • vendernas fordom mäktige rike omfattade den baltiska kusten från Rügen till Kvenland, dvs de länders kuster som sedermera kom att kallas Kurland, Livland, Estland och Finland (Egentliga Finland)
 • Finska vikens första kända namn på kartor var Vendernas hav
 • året 1703 är det viktigaste årtalet i Finlands historia, ty då grundläggs St Petersburg
 • Sverige och Finland blev skilda enheter, för Alexander I och Napoleon bestämde det
 • Münster och Olaus Magnus lovprisar Finland som ett rikt och mäktigt, samt folkrikt land; först på 1800-talet slog Runeberg fast uppfattningen att "vårt land är fattigt, skall så bli"
 • den ryska tiden var i Finlands historia en fredens och den ekonomiska och demografiska expansionens tid

Kaland – Kvenland - Kainuu

Visste Du att …

 • de första invånare i Bottnen var högst sannolikt samerna
 • så långt tillbaka man kan skönja människor i området, var Bottnen en mot öster vettande kulturkrets
 • koloniseringen påbörjades redan tidigt i förhistorisk tid eller åtminstone från 200-talet
 • befolkningens första pionjärer var kvener, även kareler har lämnat sina tydliga spår
 • vikingar, Birka och Sigtuna har ej lämnat några spår här
 • kvenernas forna kärnområde låg i nutida Satakunda runt Kaland
 • Kvenland hörde varken till Sverige eller till Finland, ty då fanns det inte någon Sverige eller Finland
 • vid slutet av 800-talet utsträckte sig svearnas makt i norr knappast ens till Dalaälven
 • forna Kvenlandet omfattade kusterna runt Bottenviken ända ner till Hälsingland, åtminstone till Ångermanälven
 • enligt Geijer (1825) omfattade forna Kvenlandet Medelpad, Ångermanland och Västerbotten, och dessa finnar trycktes norrut av norska och senare svenska nybyggare
 • Snorri Sturluson skriver i sagan Fundinn Noregr om Kvenlandet och kvenkungasönerna Górr och Nórr, som erövrade Skandinaviens atlantkust och grundade där ett rike, som Nórr kallade efter sig Norge
 • om skalderna och Sturluson hade rätt, visste t ex Harald Hårfagre, Britanniens erövrare hertigen Wilhelm av Normand, och flera andra medeltida maktens män, att de direkt härstammade från konungen Fornjotr av Kvenland och Finland – och var stolta över detta
 • Egil Skallagrimssons saga från 1200-talet diktar om nordmannen Thorolf och kvenkungen Faravid (Kaukomieli), som tillsammans krigar mot de expanderande karelerna
 • kvener (sithoni) nämns för första gången av romerska historiker på första århundradet
 • kvener nämns för sista gången i svenska annaler år 1271
 • kvenernas expansionsområde utsträckte sig till Västerhavet, och till Ishavet, i söder till Hälsingland, och i öster till Karelen
 • Bottniska viken kallas Kvenhavet (Kainuunmeri) så sent som 1595 (Teusina)
 • Umeå och Bygdeå nämns i urkunderna för första gången 1314
 • Bygdestenen var gränsmärket mellan Sverige och Novgorod, Nöteborgsfreden 1323, dvs även ryssarna var före svenskarna i Bottnen eller Kvenlandet
 • Bygdestenen är inte med på några nutida svenska kartor, och ej heller skyltad på något vis, men den ligger kvar norr om Ratan mitt i ett sommarstugeområde
 • Kvenlandet styckades i en geopolitisk kamp i tre delar; svenska Västerbotten, ryska Cajnu och finska Österbotten
 • Österbotn, som Qwenland är … skrev Messenius (1579-1636)
 • Karl IX använde sig av titeln ’Kvenernas konung’ för första gången den 16 mars 1609, dvs efter att bönderna i Ostrobothnia, kvenerna, rest sig mot Klaus Fleming och Sigismund i det sk klubbekriget under ledning av Jaakko Ilkka
 • Per Brahe d y utnämndes 1637 till generalguvernör av Finland, Åland och Österbotten

Karlar från Birkala

Visste Du att …

 • birkarlar var ett yrkeskår av finska erä-män, handelsmän och skattmasar från Birkala, och kvenernas efterträdare i Bottnen
 • birkarlar nämns för första gången i urkunderna (1277?) 1328, sista gången 1617
 • birkarlarna hade sina privilegier ända till 1554, när Gustav Vasa tog skatteuppbörden till kronan och birkarlar blev kronans fogdar, dvs kronan tog makten - och marken
 • sedan deras handelsmonopol i lappmarken avskaffats, uppgick de i stadsborgarnas och landsköpmännens klass; namnet birkarlar försvinner, men det är samma personer och samma organisation om också utan kronans auktoritet, som fortsätter att förmedla varorna.
Mikael Reuter

Home